986 869123
Logotipo Prasem Pontevedra Asesoría para empresas en Pontevedra
Prasem

PRASEM

Máis de 30 anos de experiencia, colaborando no asesoramento e xestión de empresas, é a principal garantía e activo da nosa asesoría.

Especialmente preparados para os retos do futuro inmediato na moderna xestión da empresa, os nosos tres departamentos – Contable, Fiscal e Laboral – traballan unidos para un obxectivo común: obter un enfoque global das necesidades de cada empresa, co fin de cumprir coas expectativas de cada cliente.

Laboral

O noso departamento de laboral, conta cun sistema informatizado que nos comunica día a día todalas novidades lexislativas, en relación a pensions, subvencions, axudas, etc.
Ademais estamos adscritos, tanto coa Tesorería xeral da SeguridadeSocial, como co Servizo Público de Empleo Estatal, como coa Administración do Estado, ó sistema telemático, co cal podemos realizalas xestions básicas para su empresa, casi in situ.

No noso departamento laboral, xestionamolos seguintes servizos:

 • Alta da empresa na seguridade social, creando o denominado C.C.C., esencial e imprescindible, para poder contratar persoal.
 • Alta de Autónomos. Subvencións.
 • Comunicación á Autoridade laboral da nova empresa ou diferentes modificacions posibles, como o cambio do domicilio.
 • Representación ante a Inspección de traballo en caso de requerimento pola súa parte.
 • Altas, baixas, modificacions de traballadores, cos seus respectivos contratos, prorrogas, rectificacións de horarios, grupo de cotización, categoría profesional, etc. A contratación realizarase analizando a situación da súa empresa e adecuando os tipos de contratos máis beneficiosos para vostede, buscando bonificacións e subvencións por dita contratación.
 • Creación mensual de nominas, seguros sociales.
 • Liquidacions, indemnizacione, despidos.
 • Procesamento vía telemática de baixas por IT dos traballadores.
 • Procesamento de baixas por IT de autónomos na mutua correspondiente.
 • Asesoramento en (PRL) Prevención de Riscos Laborais, poñendo no seu coñecemento as súas obrigas, sancións e empresas asociadas connosco que realizaran a correcta prevención do seu negocio.
 • Información sobre cursos de formación continua para os traballadores, bonificados pola seguridad social, que dan as escolas que están asociadas connosco.
 • Tramitación de pensions de xubilación, e dos distintos tipos de incapacidades.
 • Tramitación de prestacións de desemprego, pago único, subsidios.

Fiscal e Contable

O noso compromiso profesional está baseado na constante formación do noso persoal, no coñecemento e aplicación das normas fiscais e contables, prestando un asesoramento cualificado, independente e obxectivo, aportando aos nosos clientes unha orientación que supoña o maior aforro posible de custos fiscais dentro do cumprimento da normativa tributaria.

Fiscal

Asesoramento, confección e tramitación de todo tipo de declaracións e liquidacións de impostos:

 • Estimación directa, simplificada e normal.
 • Estimación obxectiva.
 • IVE. Novo sistema do IVE (SII)
 • INTRASTAT. EMC’s
 • RENDA.
 • Imposto de Actividades Económicas.
 • Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
 • Imposto de Sucesións e Donacións.
 • Imposto de Sociedades.
 • Recursos e Reclamacións en materia Tributaria.
 • Asistencia e Representación en inspeccións ante as distintas Administracións Tributarias.
 • Impostos Especiais.

Contable

Os nosos servizos no ámbito contable son:

 • Apertura do Plan Contable.
 • Elaboración da contabilidade a partir da documentación facilitada pola empresa.
 • Elaboración de libros oficiais de contabilidade.
 • Elaboración de Balances.
 • Supervisión e análises de asentos realizados, para a determinación da correcta aplicación dos principios e normas de valoración contables.
 • Legalización de libros oficiais de contabilidade.
 • Preparación e depósito das contas anuais no Rexistro Mercantil:
 • Contas Anuais: Balance de situación, Conta de Perdas e Ganancias, e Memoria.
 • Certificación de acordo de Xuntas.
 • Cumprimentación dos Libros de Actas.

Outros servizos

Ademáis dos nosos servizos de Asesoría a Empresas podemos axudarte con:

 • Tramitacións eléctrónicas varias:
 • Rexistro de patentes e marcas, acadando que che saia más económico a través de subvencións.
 • ¿Non atopas o servizo que precisas? Seguramente o ofrezamos igualmente. Non dubides en consultalo.
En que podemos axudarte?

Formulario de contacto